HomeWie ben ikAdvieswerkzaamhedenNeem contact met mij oponderhanden werkFotogalerij projectenReferentiesFavoriete links
VM&P bouwadvies
Voor het betere bouwen
Advieswerkzaamheden

De advieswerkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren behelzen alle faseringen van het bouwproject.
Hieronder vindt u een globaal overzicht van deze werkzaamheden.

Initiatieffase
Haalbaarheidsonderzoek met bouwkosten- en investeringsraming

Projectdefinitiefase
Samen met de opdrachtgever en gebruiker het maken van het Programma van Eisen (PvE)

Ontwerpfase
Uitwerken van het PvE tot het ontwerp
Tijdens de ontwerpfase overleg met alle belanghebbende partijen (opdrachtgever, gebruiker, gemeentelijke instanties, etc.)
Aanvragen en contracten voorbereiden voor externe adviseurs (constructie, installaties, interieur, landschap, etc.)

Aanvraagfase
Uitwerken van het ontwerp tot aanvraag vergunningen (omgevingsvergunning) met name bouwvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning, etc.
Tijdens deze fase overleg met alle belanghebbende partijen (adviseurs, gemeente, brandweer, welstand, etc.) en verslaglegging van dit overleg.

Aanbestedingsfase
Uitwerken aanbestedingsdocumenten op tekening en in bestek.
Tijdens de aanbestedingsfase overleg met alle belanghebbende partijen (opdrachtgever, gebruiker, adviseurs, etc.) en vastleggen van dit overleg.
De opdrachtgever adviseren over de mogelijke aanbestedingsvormen.
Organiseren van de aanbesteding inclusief eventuele aanwijzing.
Maken van een directiebegroting die dienst doet om de begroting van de aannemer te controleren.

Prijs- en contractvormingsfase
Contracten met uitvoerende partijen voorbereiden en controleren.

Uitvoeringsfase
Maken van bouwkundige werktekeningen.
Voeren van directie tijdens de bouw, organiseren van bouwvergaderingen en verslaglegging.
Bewaken van bouwbudget en beoordelen meer- en minderwerk.
Verzorgen van toezicht tijdens de bouw.
Opleveren d.m.v. een opnamelijst en proces verbaal van oplevering.

Nazorgfase
Nazorg door controleren van restpunten en verzorgen opname bij einde onderhoudstermijn.
Verzorgen van revisiestukken, onderhoudscontracten, onderhoudsvoorschriften en garantieverklaringen.

Tijdens alle fasen
Bewaken van de planning.
Bewaken van de beschikbare budgetten.
Kwaliteitsbewaking en risicoinventarisatie.
Informeren opdrachtgever, gebruikers over de stand van zaken en voortgang
HomeWie ben ikAdvieswerkzaamhedenNeem contact met mij oponderhanden werkFotogalerij projectenReferentiesFavoriete links